Ιατρείο Αεροπορικής Ιατρικής

 

Η ιατρός μετά από την εξειδίκευση της στην Αεροπορική Ιατρική  στο King’s College London και κατόπιν εξουσιοδότησης από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, δύναται να εξετάζει χειριστές αεροσκαφών και να εκδίδει Αεροϊατρικά πιστοποιητικά κατά EASA των κατηγοριών Class Ι, II και LAPL, καθώς επίσης και CCM (πλήρωμα καμπίνας).

H εξέταση διαρκεί περίπου μία ώρα και είναι απαραίτητο να προηγηθεί ραντεβού. Ειδικά αν έχει λήξει το πιστοποιητικό σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία για να ενημερωθείτε για τον έλεγχο που απαιτείται για την επανέκδοση.

Για πιστοποιητικά Class I μπορεί να απαιτηθούν καρδιολογική εξέταση και πρόσφατες εξετάσεις αίματος, ακουόγραμμα, ΩΡΛ και οφθαλμολογική εξέταση, οπότε επικοινωνήστε με τη γραμματεία. Να έχετε μαζί σας ταυτότητα, το παλιό Medical και γυαλιά οράσεως (εάν φοράτε).

Για πιστοποιητικά Class II ενδεχομένως να χρειαστούν καρδιολογική εξέταση και πρόσφατες εξετάσεις αίματος, οπότε επικοινωνήστε με τη γραμματεία. Να έχετε μαζί σας ταυτότητα, το παλιό Medical και γυαλιά οράσεως (εάν φοράτε).

Για πιστοποιητικά LAPL εάν δεν λαμβάνετε χρόνια φαρμακευτική αγωγή δεν απαιτείται η προσκόμιση εξετάσεων, ειδάλλως θα πρέπει να προσκομίσετε πρόσφατο (τελευταίου 3μήνου) έλεγχο που να περιλαμβάνει: Γενική Αίματος, σάκχαρο, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, λιπίδια, ουρία, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, Γενική ούρων. Να έχετε μαζί σας ταυτότητα, το παλιό Medical και γυαλιά οράσεως (εάν φοράτε).

Για πιστοποιητικά CCM (αεροσυνοδοί) θα πρέπει να έχετε μαζί σας ταυτότητα, το παλιό Medical και γυαλιά οράσεως (εάν φοράτε). Αν έχετε πρόσφατες εξετάσεις αίματος ή καρδιολογική εξέταση να τα προσκομίσετε.